တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်၏ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပေ(၁၀၀’ x ၃၀’) ၄ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC (၁)လုံးဆောက်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပေ(၂၁၂’ x ၃၄’) သင်တန်းသား (၃၂၀)ဦးဆံ့ (၄)ထပ်ဆောင်နှင့် ပေ (၁၂၂ ‘ x ၄၈’)စားသောက်ဆောင်နှင့်စားဖိုဆောင်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်တင်ဒါခေါ်ခြင်း

ပေ (၁၂၀’ x ၉၀’) (၁)ထပ် အားကစားရုံ Steel Structure (၁)ဆောင်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

(မှတ်ချက်။ ။ လျှောက်လွှာများကို Online ဖြင့်လက်ခံခြင်းမလုပ်ပါ။ တင်ဒါများကို hard copy ဖြင့်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထား တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *