၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့ ပထမနှစ် (ဒုတိယပညာသင်ကာလ)၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ် (Direct+COE)၊ စတုတ္ထနှစ် (Direct+COE) တို့၏ (ပထမပညာသင်ကာလ)နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ပဉ္စမနှစ် (Direct+COE) (ဒုတိယပညာသင်ကာလ) များအား (၁၀-၁၁-၂၀၂၂) နှင့် ပညာရေးဘွဲ့ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် (Direct+COE) (ပထမပညာသင်ကာလ) သင်တန်းများ၏ ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို (၂၇-၁၀-၂၀၂၂) မှ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) အထိ ဆောင်‌‌ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *